PROGRAMĖLĖS „SEPTYNIOLIKA“ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA

„APPLE“ NĖRA PROGRAMĖLĖS „SEPTYNIOLIKA“ IR PROJEKTO „17“ RĖMĖJAS AR KITAIP SU JAIS SUSIJĘS. 

„APPLE“ PRODUKCIJA NĖRA NAUDOJAMA KAIP PRIZAI DALYVIAMS.

NORINT DALYVAUTI KONKURSE IR LAIMĖTI PRIZUS, NEREIKIA ATLIKTI JOKIŲ PIRKIMŲ, AUKOJIMŲ AR KITOKIŲ  APMOKESTINAMŲ VEIKSMŲ. AUKOJIMAS AR KITI FINANSINIAI VEIKSMAI NIEKAIP NEPADIDINA GALIMYBĖS LAIMĖTI PRIZUS.

Sveikiname įdiegus programėlę „Septyniolika“. Siekdami užtikrinti sklandų naudojimąsi programėle ir dalyvavimą projekte „17“, parengėme programėlės naudojimo ir dalyvavimo projekte „17“ taisykles, kurios galioja visiems programėlės naudotojams - projekto „17“ dalyviams. Jūs turite sutikti su šiomis taisyklėmis, jei norite naudotis programėle ir dalyvauti projekte „17“.

     1. Bendrosios nuostatos

1.1. Programėlė „Septyniolika“ (toliau tekste Programėlė) – tai mobilioji programėlė, kurios paskirtis – užtikrinti Jums galimybę dalyvauti projekte „17“, kurio iniciatorius ir organizatorius yra „Swedbank“, AB, juridinio asmens kodas 112029651 (toliau – Organizatorius).

1.2. Programėlę sukūrė ir administruoja UAB „Interaktyvūs projektai”, į.k. 304371568, buveinės adresas Kaštonų g. 12-2, Avižienių k., LT-14185 Vilniaus r., registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Programėlės kūrėjas).

1.3. Projektas „17“ (toliau – Projektas) - tai 2021 m. birželio 17 – rugsėjo 17 d.  Vilniuje vykstantis edukacinis, interaktyvus projektas, kuriuo Organizatorius nori supažindinti visuomenę su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais. Dalyvaudami Projekte, dalyviai turi galimybę spręsti Programėlėje esančius testus, lankyti žemėlapyje nurodytus objektus ir rinkti taškus.  Už kiekvieną teisingai atsakytą testo klausimą dalyvis gaus po 1 tašką, už kiekvieną aplankytą objektą ir nuskenuotą ant šalia objekto esančio kubo QR kodą – 5 taškus. Tik visas užduotis atlikę dalyviai (ir išsprendę testus, ir aplankę objektus galės laimėti Organizatoriaus įsteigtus prizus.

1.3. Programėlės Naudotojas ir Projekto dalyvis – bet kuris fizinis asmuo, kuris atsisiuntė Programėlę ir sprendžia testus bei lanko objektus.

1.5. Prizas - Organizatoriaus įsteigtas prizas Projekte, nurodytas taisyklių 2.1 punkte.

 

     2. Projekto prizai ir jų laimėjimo bei įteikimo tvarka

2.1 Projekto dalyviams įsteigiami 90 prizų: 30 išmanių termo gertuvių „EQUA“, 30 kuprinių iš perdirbto plastiko „Urban-G“,  ir 30 tvarių bevielių ausinių „Marley Champion“.

2.2 Projekto dalyvis gali laimėti tik vieną Prizą.

2.3 Projekto laimėtojus nustatys komisija, sudaryta iš Organizatoriaus ir Programėlės kūrėjo darbuotojų, kuri Projekto laimėtojus atrinks atsitiktiniu būdu, naudojant programinę įrangą.

2.4 Po 10 Projekto laimėtojų bus išrinkti 2021m. liepos 16 d., 2021 m. rugpjūčio 13 d., 2021 m. rugsėjo 17 d.

2.5 Prizo laimėtojai bus informuojami e. paštu, kurį dalyvis nurodė registruodamasis Programėlėje, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po laimėtojų išrinkimo. Informacija apie laimėjimą bus pateikta iš e. pašto adreso info@septyniolika.com.

2.6 Informavimo apie laimėjimą metu Projekto dalyviui bus pranešama, kad Prizo laimėtojo asmens duomenys (vardas, pavardė) bus paskelbti viešai www.septyniolika.com. Tuo atveju, jei Projekto laimėtojas nesutiks, jog jo aukščiau nurodyti asmens duomenys būtų skelbiami viešai arba nebus pasiekiamas per penkias darbo dienas nuo laimėtojų nustatymo momento, Organizatorius turi teisę anuliuoti laimėtojo rezultatus ir jam tenkančiu prizu apdovanoti kitą Projekto dalyvį, atrinktą šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

2.7 Prizai perduodami laimėtojams jų pasirinktu būdu (atvykus į „Swedbank“ centrinę būstinę, adresu Konstitucijos pr. 20A, Vilniuje, arba per kurjerį)  ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienas nuo informavimo apie Prizo laimėjimą. Kai Prizas laimėtojui perduodamas per kurjerį, laimėtojas turės nurodyti savo adresą ir telefono numerį ir patvirtinti savo vardą, pavardę.

2.8 Tuo atveju, jeigu Prizai Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka yra apmokestinami, mokesčius, susijusius su laimėtais Prizais, sumokės ir deklaruos Organizatorius. Šios prievolės įvykdymui Organizatorius papildomai paprašys Projekto dalyvio nurodyti, ar laimėtojas ar jo šeimos nariai yra Organizatoriaus darbuotojai. Jei dėl gyventojų pajamų mokesčio, sumokėto nuo gauto Prizo, sumažės gautina iš valstybės pajamų mokesčio lengvata, Organizatorius šių negautų pajamų nekompensuos, taip pat neatlygins kitų papildomų su pasinaudojimu Prizu susijusių išlaidų.

2.9 „Apple“ nėra programėlės „Septyniolika“ ir projekto „17“ rėmėjas ar kitaip su jais susijęs.

 

     3. Programėlės turinys

3.1. Bet kokia Programėlėje pateikta informacija naudojama informavimo ir edukacijos tikslais.

3.2. Už Programėlėje esančio funkcionalumo ir informacijos naudojimą atsakingas pats Naudotojas.

3.3. Programėlės Naudotojai gali naudoti jos turinį tik savo asmeninėms reikmėms ir būdu, kurį numato Programėlės funkcionalumas. Kilus abejonių dėl Programėlėje pateikiamos informacijos ar funkcionalumo naudojimo, būtinai rekomenduojama susisiekti su Programėlės kūrėju, pasinaudojus Programėlės funkcija (mygtukas „susisiekti“ dalyje „Apie projektą“) arba e. pašto adresu info@septyniolika.com

3.4. Programėlės informaciją kuria Organizatorius, o funkcionalumą kuria ir užtikrina Programėlės kūrėjas. Informacija taip pat renkama iš įvairių viešųjų šaltinių, atskirais susitarimais iš kitų informacinių sistemų, informaciją viešinimui pateikia jos autoriai.

3.5. Programėlės Naudotojai taip pat gali rašyti savo pastebėjimus, atsiliepimus pasinaudojus Programėlės funkcija (mygtukas „susisiekti“ dalyje „Apie projektą“) arba e. pašto adresu info@septyniolika.com.

 

     4. Trečiųjų šalių svetainės

4.1. Programėlėje Naudotojams gali būti pateikiamos nuorodos į Projekto informaciją papildančius portalus ar projekto partnerių portalus. Programėlės kūrėjas ir Organizatorius nėra atsakingi už tokių svetainių turinį arba bet kokią nuorodą, kurią pateikia tokia susijusi svetainė.

4.2 Kitos sąlygos

4.3 Organizatorius turi teisę pakeisti šias taisykles, apie pakeitimus iš anksto paskelbęs tuo pačiu būdu kaip buvo paskelbtos šios taisyklės.

4.4. Informacija apie Projektą ir Programėlę skelbiama oficialiame Projekto puslapyje www.septyniolika.com.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PROGRAMĖLĖJE „SEPTYNIOLIKA“ IR ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ “17”

Šioje programėlėje (toliau – Programėlė) Jūsų pateiktus ir Jums naudojantis Programėle bei dalyvaujant projekte “17“ (toliau – Projektas) Jūsų surinktus asmens duomenis tvarkys „Swedbank“, AB, juridinio asmens kodas 112029651, adresas: Konstitucijos pr. 20A, Vilnius (toliau – „Swedbank“).

     1. Asmens duomenų kategorijos

Programėlėje ir Jums dalyvaujant Projekte  bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, įvykdytos užduotys, aplankyti objektai ir Projekte surinktų taškų skaičius, laimėjimo atveju pateiktas prizo pristatymo adresas ir telefono numeris, informacija, ar Projekto dalyvis yra „Swedbank“ įmonių grupės darbuotojas ar jo šeimos narys (mokesčių sumokėjimo tikslu), Projekto dalyvio palikti atsiliepimai Programėlėje.

     2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi toliau nurodytais tikslais:

  • Jūsų identifikavimui Programėlėje tikslu, Programėlės funkcionalumo ir Projekto vykdymo, įskaitant taškų skaičiavimo, tikslais, taip pat prizų laimėtojų Projekte nustatymo, paskelbimo ir prizų pristatymo laimėtojams, mokesčių už laimėtus prizus sumokėjimo tikslais, kai toks tvarkymas būtinas siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;

  • siekiant nagrinėti pateiktus kreipimusis dėl Programėlės ar Projekto ar pareikštas pretenzijas, ginti teisinius reikalavimus, kai toks tvarkymas vykdomas siekiant „Swedbank“ teisėto intereso ginti savo teises ir interesus;

  • siekiant vykdyti teisės aktų reikalavimus, kai tai grindžiama „Swedbank“ taikoma teisine prievole.

 

    3. Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenys Jums naudojantis Programėle ir vykdant Projektą bus perduodami Programėlės kūrėjui ir administratoriui - UAB „Interaktyvūs projektai”. Jūsų asmens duomenys aukščiau nurodytais tikslais taip pat gali būti perduodami „Swedbank“ pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams (asmenims, teikiantiems pagalbą vykdant Projektą, kaip pavyzdžiui komunikacijos ar renginių  agentūroms, Projekto portalą administruojantiems paslaugų teikėjams laimėtojų paskelbimo tikslu), siuntų pristatymo paslaugas teikiantiems asmenims prizų pristatymo tikslu, taip pat valstybės institucijoms ir kitiems asmenims, vykdant jiems įstatymų pavestas funkcijas.

     4. Asmens duomenų tvarkymo terminas

Programėlėje Jūsų pateikti ir naudojantis Programėle surinkti Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol naudositės Programėle ir saugomi ne ilgiau nei 1 mėnesį po Projekto pabaigos. Praėjus šiam laikotarpiui, Jūsų paskyra bus automatiškai ištrinama. Kitu būdu, kaip pavyzdžiui el. paštu, vykdant Projektą surinkti Jūsų asmens duomenys bus saugomi neilgiau nei 1 mėnesį po Projekto pabaigos.

     5. Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės

Jūs kaip asmens duomenų subjektas turite teisę susipažinti su „Swedbank“ tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus savo asmens duomenis arba juos ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti su duomenų tvarkymu, prašyti perkelti savo asmens duomenis, atsižvelgiant į teisės aktų numatytus šių teisių apribojimus. Šias teises galite įgyvendinti rašydami e. pašto adresu info@septyniolika.com.  

Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) tuo atveju, jei manote, kad „Swedbank“ netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis.

„Swedbank“ paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys skelbiami „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt, pažymėti kaip „DAP“ arba „Duomenų apsaugos pareigūnas“.